publikacja_ek

Głównym celem publikacji jest przedstawienie systemu podatków i opłat lokalnych obowiązujących w Polsce oraz próba przybliżenia ich funkcjonowania. Jest to szczególnie ważna tematyka, biorąc pod uwagę fakt, że podatki i opłaty lokalne stanowią podstawowe źródło dochodów jednostek samorządowych. Zakres merytoryczny pracy dotyczy zatem wyłącznie podatków zasilających budżety lokalne.

 

Praca składa się z pięciu rozdziałów.

Rozdział pierwszy to próba ogólnego scharakteryzowania podatków  i opłat lokalnych. Zawarte w nim informacje dotyczą pojęcia i cech podatków  i opłat lokalnych oraz ogólnej budowy systemu podatków lokalnych  z uwzględnieniem modelowych rozwiązań w tym zakresie.

Trzy kolejne rozdziały stanowią prezentację systemu podatków i opłat obowiązujących w Polsce.

I tak, w rozdziale drugim przedstawiono konstrukcję i funkcjonowanie dwóch podstawowych podatków lokalnych, wynikających z Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a mianowicie: podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

Rozdział trzeci jest poświęcony pozostałym podatkom zasilającym budżety samorządowe, ale uregulowanych na mocy odrębnych ustaw. A zatem przedstawiono tutaj konstrukcję podatku rolnego i leśnego, podatku od spadków i darowizn, zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

W rozdziale czwartym zaprezentowano opłaty pobierane na rzecz budżetów gmin, uregulowane Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz innymi ustawami.

W ostatnim rozdziale przeprowadzono ocenę znaczenia podatków lokalnych z punktu ich oddziaływania na rozwój lokalny gmin. Omówiono także funkcje podatków lokalnych, a także zwrócono uwagę na ewentualną rolę, jaką mogą one pełnić przy konstruowaniu mechanizmów wyrównywania różnic w poziomie dochodów samorządowych. Rozdział zamyka prezentacja danych statystycznych dotyczących podatków lokalnych w latach 2007-2009.