Analizy_i_opracowania1Właśnie ukazała się najnowsza publikacja Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej oraz Instytutu Naukowo-Badawczego działającego przy EUST pod tytułem „Analizy i opracowania. Nr 1/2012” . Jest to pierwszy numer wydawnictwa, które podejmuje problematykę gospodarczą i społeczną w ujęciu krajowym, regionalnym, lokalnym i międzynarodowym. W Radzie Programowej „Analiz i opracowań” zasiedli naukowcy z Polski i z zagranicy, a przewodniczącym Rady został prof. zw. dr hab. Adam Kurzynowski – dyrektor Instytutu Naukowo-Badawczego.

 

Problematyka zawarta w Analizach i Opracowaniach jest badana w Instytucie Naukowo – Badawczym EUST.

Pierwszy numer „Analiz i Opracowań” dotyczy stanu i funkcjonowania wybranych dziedzin infrastruktury społecznej jako zespołu instytucji zaspokajających potrzeby społeczne. Problematyka usług społecznych i ich finansowanie ze środków publicznych lub prywatnych, koszty funkcjonowania infrastruktury zdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjno-sportowej, rehabilitacyjnej, turystycznej, opiekuńczej, bezpieczeństwa publicznego, jest bardzo ważna dla funkcjonowania społeczeństwa – dla jego rozwoju i integracji społecznej. Deficyty w zaspokajaniu tych potrzeb prowadzą z reguły do zachwiania równowagi w życiu społecznym i w działalności instytucji, co powoduje różnego rodzaju problemy.

Infrastruktura społeczna jest w tej publikacji rozpatrywana także jako istotny czynnik rozwoju zrównoważonego, który jest realizowany w ramach polityki ekologicznej, gospodarczej i społecznej co powoduje, że te sektory stają się miejscem inwestowania, zatrudnienia, obrotu rynkowego. Usługi infrastrukturalne stają się coraz częściej przedmiotem oceny polityków i mieszkańców, co ma wpływ na rozstrzygnięcia wyborcze, szczególnie w środowiskach lokalnych.

Przedstawione opracowania można pogrupować następująco:

Pierwsza grupa problemowa to opracowania: J. Kresło, Adama Kuzynowskiego i Katarzyny Głąbickiej, traktujące infrastrukturę społeczną jako czynnik rozwoju gospodarczego i społecznego kraju i Unii Europejskiej. Zawarta jest tu ogólna myśl, że bez rozwoju infrastruktury społecznej nie może dokonywać się rozwój kraju/krajów oraz istnieć ich spójność wewnętrzna związana z członkostwem w UE. Tym bardziej jest to widoczne wówczas, gdy  społeczeństwa osiągają coraz lepszy poziom materialnych warunków bytu.

Drugą grupę zagadnień podejmują opracowania Violetty Korporowicz, Marii Pierzchalskiej oraz Iwony Pałgan, dotyczące  dziedzin infrastruktury w ujęciu ogólnokrajowym, tj. ochrony zdrowia, szkolnictwa wyższego oraz oświaty. Pokazane jest znaczenie tej infrastruktury dla funkcjonowania społeczeństwa i jego rozwoju.

W trzeciej grupie znajdują się prace Anny Dąbrowskiej i Marii Pierzchalskiej, dotyczące wybranej infrastruktury  bezpieczeństwa publicznego w Radomiu i  ocena jej różnych aspektów przez mieszkańców.

W czwartej grupie są prace Jolanty Borek i Marii Szumigalskiej uwzględniające wybrane dziedziny infrastruktury społecznej w powiecie konińskim i sieć infrastrukturalną służącą zaspokajaniu potrzeb osób niepełnosprawnych w powiecie radomskim.

Piąty obszar zagadnień zawiera praca Tomasza Śmietanki, dotycząca infrastruktury społecznej w trzech gminach: Grójcu, Kozienicach i Szydłowcu. Na podstawie analiz danych statystycznych i badań empirycznych pokazano istniejące zróżnicowanie infrastruktury między gminami i oceny mieszkańców, korzystających z usług instytucji infrastrukturalnych w tych gminach.

W sumie publikacja przedstawia infrastrukturę społeczną ze względu na jej zasób materialny, finansowanie oraz wyniki badań wskazujące jak obywatele widzą znaczenie infrastruktury społecznej w funkcjonowaniu społeczeństwa i jak ją oceniają.

Autorzy  wykorzystywali literaturę przedmiotu, dostępne dane statystyczne oraz wyniki badań empirycznych, obejmujących różne zbiorowości respondentów, korzystających z usług infrastruktury społecznej.

Następny numer wydawnictwa poświęcony będzie między innymi problematyce rozwoju lokalnego.

Analizy_i_opracowania1

Analizy_i_opracowania2