oswiatawaspekcieadministracyjnymfinansowymipedagogicznymPublikacja ta jest zborem wiedzy na temat oświaty w wielu jej aspektach praktycznych. Powstała dzięki bodźcowi intelektualnemu i badawczemu jakim była konferencja międzynarodowa dotykająca problemów oświaty. Monografia ta jest przewodnikiem po oświacie, w jej wymiarze najbardziej namacalnym, jakim są instytucje, finansowanie i sama praca pedagogiczna.

 Czytaj Online

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

IWONA PAŁGAN
Wprowadzenie ………………………………………………………………………………………….5
MARIAN SURDACKI
Szkolnictwo i oświata w Polsce do końca XVIII wieku …………………………………7
RUSŁAN JAKOWYSZYN
Krzemienieckie imperium oświatowo-wychowawcze: „Ateny Wołyńskie”
(Aspekt historychno-pedagogiczny) ……………………………………………………………. 15
ПЛАТАШ ЛАРИСА БРОНІСЛАВІВНА
Th e pedagogical ideas and educational activity of Omelyanа Popovicha ……… 27
BARBARA MUSZYŃSKA
Filozofi a wychowania ………………………………………………………………………………41
MAŁGORZATA STAWIAK-OSOSIŃSKA
Zarządzanie oświatą w wybranych krajach europejskich
(Wielka Brytania, Hiszpania, Finlandia) …………………………………………………..49
TERESA GIZA
Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania procesów edukacyjnych …………..61
ZBIGNIEW MARKWART
Edukacja jako funkcja państwa w doktrynie liberalnej i neoliberalnej ……….83
TOMASZ ZABOREK
Finansowanie placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki
sektora fi nansów publicznych …………………………………………………………………103
MIROSŁAW WĄTROBA
Status prawny ucznia w postępowaniu administracyjnym, ze szczególnym
uwzględnieniem ucznia nieposiadającego pełnej zdolności
do czynności prawnych …………………………………………………………………………..115
IWONA PAŁGAN
Współczesna szkoła, współczesny uczeń …………………………………………………133
AGNIESZKA LEWICKA-ZELENT
Młodzież z klas integracyjnych. Empatyczna czy agresywna? …………………..147
JUSTYNA GORLICKA
E-learning jako aktywizująca forma kształcenia ……………………………………..171
MARIA OLIJNYK
Przygotowanie specjalistów z zakresu wychowania przedszkolnego
do działalności innowacyjnej …………………………………………………………………179
МУДРИЙ ЯРОСЛАВ
Social-educational aspects of formation responsible behavior
of the students ……………………………………………………………………………………….187
OŁEKSANDR POPOW
Możliwości oraz perspektywy wykorzystania pedagogiki
przeżywania w pracy niepaństwowych młodzieżowych organizacji
społecznych na Ukrainie ………………………………………………………………………..193
IRINA PETRIUK
Organizacje pozarządowe jako podmioty pracy społeczno-pedagogicznej
z dziećmi oraz młodzieżą uczniowską na Ukrainie ……………………………………. 203
TOMASZ SZOPIŃSKI
Uwarunkowania rozwoju e-learningu w szkolnictwie wyższym ……………….219
НЄМКОВА ЄВГЕНІЯ ВАЛЕРІЇВНА
Competency approach to defi nition of standards in higher education ……..231