pracazuczniemzdolnymteoriaipraktykaArtykuły składające się na książkę Praca z uczniem zdolnym – teoria i praktyka są rezultatem zainteresowań naukowo-badawczych pracowników i współpracowników Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu oraz zaproszonych przez nas gości. Tytuł Praca z uczniem zdolnym – teoria i praktyka ma bardzo szerokie znaczenie. Na pracę z uczniem zdolnym składają się trzy podstawowe działania edukacyjne: opieka (rozumiana jako pomoc w zaspokajaniu potrzeb) oraz wychowanie i kształcenie (jako procesy wspierania rozwoju zdolności).

 

Czytaj Online

 


 

 SPIS TREŚCI

Wprowadzenie ………………………………………………………………………..5
MUSZYŃSKA BARBARA
Kategorie filozofi i nauki: geniusz, talent, uzdolnienie ……………………11
LIDIA PASICH
Koncepcja rozwoju zdolności Josepha Renzulliego jako podstawa
programów edukacyjnych wspierania uczniów zdolnych ……………….19
TERESA GIZA
Co sprzyja rozwijaniu zdolności? ……………………………………………..31
OŁENA BOCZAROWA
Rola i zadania rodziców dzieci zdolnych …………………………………….55
IWONA PAŁGAN
Rodzina miejscem wychowania dziecka zdolnego …………………………71
CZESŁAW GALEK
Rodzina alkoholiczna a rozwój i wychowanie dzieci ……………………..87
BEATA OELSZLAEGER
Uczenie się i indywidualny rozwój dzieci we wczesnej edukacji,
czyli planować, uczyć (się) i oceniać razem z dziećmi ………………….111
JUSTYNA GORLICKA
Rozwijanie samodzielności u uczniów gimnazjum
poprzez zadania wspomagane zestawem komputerowym …………….143
OLENA LAZARENKO
Development of professional communicative competence
of the future economists through learning foreign language
for specific purposes ……………………………………………………………153
TIETJANA RAWLIUK
Kваліметричний підхід до оцінювання рівнів розвитку
творчого потенціалу майбутніх соціальних педагогів у процесі
соціально-педагогічної практики ………………………………………….163
SWIETŁANA ŁOBYNCEWA
Педагогические условия формирования профессиональных
качеств учителя изобразительного искусства в системе
последипломного педагогического образования ……………………..181
JOANNA GJORGIEVSKA
Praca z uczniem zdolnym w opiniach nauczycieli
polskich i macedońskich ………………………………………………………189
MONIKA NOWOTNIK-KOZICKA
Recenzja książki: Beata Dyrda, Edukacyjne wspieranie rozwoju
uczniów zdolnych. Studium społeczno – pedagogiczne,
Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2012 ……………………….217