M.PierzchalskaNiniejsza publikacja autorstwa Pani Rektor dr Marii Pierzchalskiej „Lokalna polityka społeczna w Radomiu. Ocena polityki społecznej Radomia w świetle opinii mieszkańców” zawiera badania, których celem było zdiagnozowanie potrzeb społecznych mieszkańców Radomia, ustalenie rodzajów tych potrzeb oraz stopnia ich zaspokojenia według oceny respondentów.

Przedmiotem badania było też ustalenie, jak mieszkańcy oceniają reformę samorządową oraz urzędy realizujące lokalną politykę społeczną i ich współpracę z organizacjami pozarządowymi. Podjęte badania ma szczególne znaczenie z punktu widzenia skutków zmian warunków życia zaistniałych na skutek przeobrażeń strukturalnych w gospodarce, a które szczególnie dotknęły Radom. Wyniki tych badań, oprócz roli poznawczej, mogą być wykorzystane w lokalnej polityce społecznej.

Rozdział 1 stanowi wprowadzenie w tematykę lokalnej polityki społecznej i jej znaczenie w rozwoju lokalnym, rozdział 2 przedstawia charakterystykę społeczno-ekonomiczną Radomia, rozdział 3 dotyczy celów, przedmiotu i metody badania empirycznego przeprowadzonego dla ustalenia poglądów mieszkańców Radomia, w jakim stopniu lokalna polityka społeczna zapewniała realizację ich potrzeb w stosunku do oczekiwań. Pozostałe rozdziały 4-10 zawierają wyniki badania oraz ich analizę. W zakończeniu zamieszczono wnioski wraz z rekomendacją pod adresem władz samorządowych.

Pani Rektor dr Maria Pierzchalska składa szczególne podziękowania konsultantowi naukowemu prof. zw. dr hab. nauk ekonomicznych Panu Adamowi Kurzynowskiemu za cenne uwagi przy realizacji badania i przygotowywaniu opracowania wyników.