ksaiazka1Monografia Zarzadzanie należności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w okresie kryzysu gospododarczego dotyczy aktualnych i ważnych problemów funkcjonowania podmiotów gospodarczych. W swoich rozważaniach Autorzy skoncetrowali się na podmiotach sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wiekszość tekstów ma jednak również istotne znaczenie dla podmiotów “dużych”. Jest to niewątpliwa zaleta recenzjowanej monografii.

 

Czytaj Online

 

 

 

 

SPIS TRĘSCI

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Część I

Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach
kryzysu gospodarczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1. Światowy kryzys gospodarczy a sektor małych i średnich przedsiębiorstw
w Polsce (Adam Oleksiuk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2. Znaczenie prawa pomocy publicznej dla funkcjonowania przedsiębiorców
z sektora MŚP w Polsce, realizujących projekty współfi nansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
(Anita Maciążek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3. Znaczenie MŚP w systemie ochrony zdrowia – stan aktualny i wyzwania
(Paweł Lipowski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4. Problemy małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku książki
drukowanej po 2011 roku (Krzysztof Księski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5. Zaufanie i moralność płatnicza w sektorze MŚP w perspektywie społecznej
odpowiedzialności biznesu (Daniel Wieteski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Część II

Instrumenty poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw . . . . . . . . . . . . . . . . 67
1. Luka finansowa a system poręczeń kredytowych dla innowacyjnych
przedsiębiorstw (Łukasz Konopielko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2. Cash pooling. Aspekty teoretyczne w praktyce biznesowej przedsiębiorstw
(Wojciech Niemczyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3. Portfelowa linia gwarancyjna de mini mis – szanse i zagrożenia (Katarzyna
Marchocka, Sebastian Wijas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4. Wybrane zewnętrzne źródła fi nansowania działalności gospodarczej
małych i średnich przedsiębiorstw (Ewa Rogowska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
5. Porównanie wybranych instrumentów wpływających na poprawę płynności
finansowej przedsiębiorstwa (Patryk Dunal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
6. Możliwości zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed niewypłacalnością
kontrahenta, ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu jako nowoczesnego
narzędzia zarządzania należnościami firmy (Monika Dąbrowska) . . . . . . . . . . 141
7. Zarządzanie ryzykiem jako istotny czynnik wpływający na sukces
przedsiębiorstwa (Robert Parzonko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Część III

Zabezpieczenie należności na wypadek niewypłacalności kontrahentów . . 163
1. Rzeczowe zabezpieczenie wierzytelności w kontekście postępowania
upadłościowego (Beata Wieczerzyńska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
2. Zastaw rejestrowy jako skuteczne narzędzie zabezpieczenia wierzytelności
pieniężnych (Michał Kornasiewicz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
3. Elektroniczne postępowanie upominawcze jako forma dochodzenia roszczeń
(Adam Kowalski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
4. Przedsiębiorca jako zobowiązany w postępowaniu egzekucyjnym
w administracji. Wybrane zagadnienia (Piotr Możyłowski) . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Część IV

Praktyczne aspekty zarządzania finansami małych i średnich
przedsiębiorstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
1. Prezentacja należności w sprawozdaniu finansowym jako sposób
oddziaływania przedsiębiorstwa na ocenę jego płynności fi nansowej
w ujęciu statycznym (Barbara Fiedoruk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2. Analiza wskaźnikowa w zarządzaniu należnościami w sektorze MŚP
na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją
wyrobów metalowych (Barbara Dembowska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
3. Analiza opłacalności kredytu inwestycyjnego w złotych i euro
(Marta Kozłowska, Katarzyna Mikler, Katarzyna Rozbejko) . . . . . . . . . . . . . . 235
4. Struktura i organizacja zespołu marketingu usług prawnych na Ukrainie
(O.O. Хохуляк) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Streszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Notki biografi czne autorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Aneks: Recenzja pracy Regionalny program rozwoju na tle strategii UE
„Europa 2020” z uwzględnieniem roli ubezpieczeń na przykładzie
Województwa Świętokrzyskiego (Adam Rutkowski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279