zmiany_w_sytuacji_bytowej

Celem niniejszej pracy jest ustalenie, jak kształtuje się egzystencja życiowa ludzi po przejściu na emeryturę. Szczególną uwagę zwracam na stronę materialną, co wynika z przekonania o konieczności budowania takiego systemu emerytalnego, aby ludzie, którzy przepracowali dwadzieścia, trzydzieści czy więcej lat, nie stawali się potencjalnymi podopiecznymi opieki społecznej ze względu na wysokość otrzymywanych świadczeń emerytalnych. Jest to szczególnie istotne ze względu na przedłużanie się życia ludzkiego, kiedy sędziwy wiek wymaga zabezpieczenia w odpowiednie środki do życia. Obecnie mężczyzna korzysta z emerytury średnio przez 12 lat, kobieta przez 19 lat, co wymaga takiego systemu emerytalnego, który zapewni odpowiednią wysokość świadczeń w całym okresie życia w relacji  do aktualnych wynagrodzeń, jak i świadczeń nowo przyznanych. Powszechnie wiadomo, że emeryci zwłaszcza ze „starych portfeli” mają krytyczną sytuację materialną. Chodzi więc także o diagnozę tego zjawiska, ustalenie charakteru potrzeb ludzi, którzy znaleźli się w zupełnie nowej sytuacji życiowej, jak i ich pozycji po kilkunastu latach życia „na emeryturze”.

Powszechnie wiadomo, że emeryci zwłaszcza ze „starych portfeli” mają krytyczną sytuację materialną. Chodzi więc także o diagnozę tego zjawiska, ustalenie charakteru potrzeb ludzi, którzy znaleźli się w zupełnie nowej sytuacji życiowej, jak i ich pozycji po kilkunastu latach życia „na emeryturze”.Spis treści:

WSTĘP

  1. MIEJSCE SYSTEMU EMERYTALNO-RENTOWEGO W ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM W POLSCE

1.1. Pojęcie i zakres systemu emerytalno-rentowego

1.2. Miejsce systemu emerytalno-rentowego w zabezpieczeniu społecznym w Polsce w świetle literatury przedmiotu

1.3. Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce

1.4. Podsumowanie

  1. PROBLEMATYKA BADANIA I METODY

2.1. Wstęp

2.2. Metoda badania własnego

2.3. Kwestionariusz wywiadu

2.4. Dobór badanej zbiorowości

2.5. Realizacja badania

2.6. Inne materiały źródłowe

2.7. Ogólna charakterystyka respondentów według głównych cech społeczno-zawodowych

2.8. Podsumowanie

  1. ZMIANY W WARUNKACH BYTU PO PRZEJŚCIU NA EMERYTURĘ

3.1. Przyczyny przejścia na emeryturę według cech społeczno-zawodowych respondentów

3.2. Stopień zadowolenia respondentów z zaprzestania pracy

3.3. Przejście na emeryturę a zanik wartości społecznych związanych z pracą zawodową

3.4. Uczestnictwo emerytów w niektórych formach życia

3.5. Podsumowanie

  1. SYTUACJA MATERIALNA OSÓB NA EMERYTURZE

4.1. Relacje emerytur i płac

4.2. Przyczyny różnic występujących między płacami a badanymi emeryturami

6 Zmiany w sytuacji bytowej po przejściu na emeryturę

4.3. Struktura gospodarstw domowych a sytuacja materialna

4.3.1. Dochody przed przejściem na emeryturę

4.3.2. Dochody po przejściu na emeryturę

4.3.3. Dochód na osobę w gospodarstwach domowych emerytów

4.4. Warunki mieszkaniowe emerytów

4.4.1. Stan zasobów mieszkaniowych w Radomiu

4.4.2. Samodzielność zamieszkiwania i zaludnienie mieszkań

4.5. Podsumowanie

  1. MIEJSCE W RODZINIE I ŚRODOWISKU PO PRZEJŚCIU NA EMERYTURĘ

5.1. Miejsce w rodzinie przed emeryturą i na emeryturze

5.2. Kontakty ze środowiskiem społecznym

5.3. Sytuacja zdrowotna respondentów

5.4. Posumowanie

  1. PROJEKT ZMIAN W SYSTEMIE EMERYTALNYM

6.1. Teoretyczne i praktyczne podstawy zmian

6.2. Główne kierunki proponowanych zmian

6.3. Propozycje realizacyjne

6.3.1. Zasady ogólne

6.3.2. Emerytura

6.3.3. Renta inwalidzka

6.3.4. Podstawa wymiaru emerytur i rent

6.3.5. Wymiar świadczeń

6.3.6. Waloryzacja emerytur i rent

6.3.7. Inne propozycje

6.4. Podsumowanie

  1. PODSUMOWANIE I WNIOSKI